Xốp chèn máy in

Sản xuất bằng máy tự động
Chất lượng xốp đạt tiêu chuẩn cao