ISO 14001:2015

Đã nhận chứng chỉ ISO 14001:2015 dành cho lĩnh vực Sản xuất và cung cấp các sản phẩm.

ISO 9001:2015

Đã nhận chứng chỉ ISO 9001:2015 dành cho lĩnh vực Sản xuất và cung cấp các sản phẩm Xốp, Panel.